Stadgar

§ 1.
Stiftelsens benämning är MHS Bostäder.
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

§ 2.
Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte inom Stockholms stad, Uppsala, Enköping, Haninge, Upplandsbro och Kungsängen förvärva, uppföra och förvalta bostadslägenheter.
Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än den som avser uppförande av bostadshus med bostäder, avsedda i första hand för elever vid Försvarshögskolan och försvarets skolor i ovan nämnda orter och i andra hand åt försvarsanställda i dessa orter.

§ 3.
Stiftelsen står under överinseende av chefen för Försvarsmakten.

Styrelsen

§ 4.
Stiftelsens verksamhet handhaves av en styrelse, vilken äger företräda stiftelsen och föra dess talan.

§ 5.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 6.
Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter, vilka utses av chefen för Försvarsmakten efter förslag av Försvarsmaktens chefsjurist, och i samråd med rektorn för Försvarshögskolan.

§ 7.
Ledamöterna utses för en tid av två år. För varje ledamot utses i enahanda ordning och för samma tid en personlig suppleant.

§ 8.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§ 9.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande minst en gång i kvartalet eller när denne så finner erforderligt. Kallelsen skall avsändas minst 10 dagar före sammanträde.
Efter medgivande av samtliga ledamöter må sammanträde dock hållas oaktat nu föreskrivet kallelseförfarande ej iakttagits.
Styrelseledamot skall i god tid till ordförande anmäla förhinder att bevista sammanträdet samt underrätta vederbörande suppleant.
Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är tillstädes och om beslutet ense. Eljest blir vid omröstning den mening gällande, varom de flesta förenar sig. Kan avgörande icke ernås sålunda, gäller den mening som ordförande biträder.
Arvode eller andra ersättningar till styrelsemedlemmar må utgå med skäligt belopp.

§ 10.
Vid sammanträde skall föras protokoll, som skall justeras – förutom av ordföranden – jämväl av därtill för varje tillfälle särskilt utsedd styrelseledamot.

§ 11.
Stiftelsens firma tecknas – förutom av styrelsen – av den eller de personer, som styrelsen därtill utser.

Stiftelsens tillgångar
§ 12.
Stiftelsens grundfond är minst 20.000:- (Tjugotusen) kronor, eller så länge statligt lån utnyttjas av stiftelsen lägst 0,5 % av det sammanlagda belåningsvärdet för förvaltade fastigheter.

§ 13.
Av eventuellt uppkommande årsvinst efter avdrag för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år, skall förutom i § 12 nämnd grundfond, bildas
a) fond för yttre reparationer,
b) fond för inre reparationer och
c) reservfond.

Räkenskaper och revisorer

§ 14.
Styrelsen ansvarar för att fullständiga räkenskaper föres för stiftelsen, vilka skall avslutas per den 31 december varje år. Styrelsen skall årligen före den 1 mars till revisorerna överlämna protokoll och räkenskapshandlingar med en berättelse över förvaltningen av stiftelsens angelägenheter, allt avseende näst föregående räkenskapsår. Berättelsen skall innehålla noggrann redogörelse för stiftelsens tillgångar och skulder vid årets in- och utgång samt stiftelsens inkomster och utgifter under året.

§ 15.
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall för ett räkenskapsår i sänder granskas av de för stiftelsen utsedda revisorerna.

§ 16.
Revisorerna skall med eget skriftligt utlåtande över granskningen senast den 15 april varje år överlämna styrelsens förvaltningsberättelse till chefen för Försvarsmakten, som har att behandla frågan om beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse under ifrågavarande räkenskapsår.

Verksamheten

§ 17.
Lägenheterna i stiftelsens hus skall upplåtas under hyresrätt. Villkoren vid upplåtelse av lägenhet skall, med iakttagande av vad gällande författningar i sådant hänseende innehåller, bestämmas av stiftelsens styrelse.

§ 18.
Hyresgäst antages och uppsäges av styrelsen. Till hyresgäst må antagas endast person, som enligt § 2 skall tillgodoses genom stiftelsen.

§ 19.
Upphävd genom permutation 2012-08-28.

§ 20.
Upphävd genom permutation 2012-08-28.

§ 21.
Upphävd genom permutation 2012-08-28.