Ställ en fråga

För en hållbar framtid

Omvärldens krav på agerande i miljö och hållbarhet kommer bli en allt viktigare del i organisationers arbete och alla måste hjälpas åt att minimera sitt klimatavtryck. Stiftelsen MHS Bostäder ska verka för en miljöanpassning för att uppnå minsta möjliga negativa påverkan på miljö och det ska vara en naturlig och integrerad del av verksamheten.

 

Stiftelsen MHS Bostäders hållbarhetsmål

MHS Bostäder har valt ut 5 av de 17 globala målen där vi arbetar med de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Bekämpa klimatförändringarna | Hållbar konsumtion & produktion

MHS Bostäder ska ta ansvar för att göra miljövänliga val och styra våra underentreprenörer mot att följa vår miljöpolicy.
MHS Bostäder ska minska onödigt resande och utbilda personalen i miljö och hållbarhet.
MHS Bostäder ska informera våra hyresgäster om bra miljöval.
MHS Bostäder ska driva miljöarbetet framåt.

Hållbara städer och samhällen

MHS Bostäder ska bygga säkra och energieffektiva fastigheter med miljö och hållbarhet i fokus.

Hållbar energi för alla

MHS Bostäder ska investera i hållbar energi och stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

God hälsa och välbefinnande

MHS Bostäder ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger personalen möjlighet till god hälsa och välbefinnande genom tillgång till hälsovård, friskvård och en bra arbetsmiljö.